La lluita contra Bolonya a la UAB

Videos, comunicats…

Archive for Novembre de 2008

Mobilitzacions a les universitats de Barcelona, No a Bolonya!!

Posted by Especial Bolonya a Novembre 17, 2008

Unes 500 estudiants han ocupat la Facultat de Polítiques i Sociologia de la UAB

La setmana de lluita contra Bolonya ha començat el dilluns 17 amb l’ocupació pacífica de les aules.

Les estudiants mobilitzades han entrat a primera hora del matí a la Facultat de Polítiques i Sociologia amb la intenció de convertir les seves aules en un espai de debat sobre l’aplicació del Pla Bolonya. Aquesta ocupació, que ha estat impulsada per la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF) i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), s’ha realitzat de manera pacífica i democràtica. D’aquesta manera, s’ha donat l’opció de fer classes alternatives encarades a la problemàtica de la reforma universitària i s’ha respectat la decisió de només dues classes que han optat per seguir amb el temari convencional.

Un cop ocupada la totalitat de la facultat, s’han habilitat les diferents aules que s’han convertit en sala de tallers, sala d’assemblees, sala de comunicació, sala de conferències, menjador i dormitoris. Així s’ha donat un ús obert i plural a aquests espais, oferint alternatives crítiques al procés d’implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, EEES. Aquest format d’ocupació pretén diferenciar-se de la tancada de Lletres del passat curs, ja que s’ha anunciat públicament, la facultat té els accessos oberts i es fan activitats per i amb tota la comunitat universitària.

El vicerector d’estudiants de la UAB, Joan Carbonell, ha parlat en un dels debats que s’han obert sobre els tres punts que reclamen els estudiants. El primer punt és el reconeixement per part de la UAB del seu dèficit pressupostari. El segon, la retirada dels 31 expedients i de la denúncia penal contra 15 estudiants arran accions de protesta contra Bolonya . Com a últim punt, es demana que el referèndum sobre l’aplicació del Pla Bolonya que es farà el dimarts 25 sigui legal i vinculant.

Responent els punts anteriors, Carbonell ha reconegut que “l’Autònoma té en aquests moments 20 milions d’euros de dèficit”. El vicerector d’estudiants ha intentat treure importància al fet argumentant que altres universitats acumulen més deute. En referència als 15 imputats, Joan Carbonell ha explicat que l’Autònoma ha retirat la denúncia per danys materials. Tanmateix, la denúncia per desordres públics presentada per Prosegur continua vigent i el procés judicial obert. No s’ha d’oblidar que la UAB va facilitar tot tipus d’informació a l’empresa durant la demanda. Pel que fa als expedientats, la seva situació encara s’està investigant i Carbonell ha reconegut que de moment ” no hi ha intenció de retirar els expedients”. Finalment, pel que fa al referèndum, el vicerector ha ratificat que no serà vinculant i ni tan sols legal, com ho serà, per exemple, a la Universitat de Barcelona. El mateix Joan Carbonell ha manifestat en el debat que ha vingut a informar i no a demanar opinió.

Les estudiants mobilitzades continuaran amb l’ocupació indefinida de la Facultat de Polítiques i Sociologia, esperant que s’obri un diàleg obert i democràtic sobre l’aplicació de l’EEES.

Comunicat del Degà de Polítiques, Josep María Sanahuja.

El Blog de l’Assemblea de Polítiques

El Blog de seguiment de l’ocupació

Fotografies seguiment de l’ocupació

Setmana de lluita a la UB Raval!!

Programa d’activitats a la UB Raval
dsc017731

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

TOTA LA DOCUMENTACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE BOLONYA

Posted by Especial Bolonya a Novembre 12, 2008

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

MITES SOBRE BOLONYA

Posted by Especial Bolonya a Novembre 12, 2008

trileroComo sucede a menudo en política, la manera más segura de acallar toda resistencia contra un proceso regresivo y empobrecedor es exhibirlo ante la opinión pública de acuerdo con la demagógica estrategia que consiste en decirle a la gente, a propósito de tal proceso, exclusivamente lo que le agradará escuchar. Así, en el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de gestionar la reforma de las universidades que se está culminando en nuestro país -sea cual sea su lugar en el espectro político parlamentario- han presentado sistemáticamente este asunto como una saludable evolución al final de la cual se habrá conseguido que la práctica totalidad de los titulados superiores encuentren un empleo cualificado al acabar sus estudios, que los estudiantes puedan moverse libremente de una universidad europea a otra y que los diplomas expedidos por estas instituciones tengan la misma validez en todo el territorio de la Unión.”

José Luís Pardo.

Catedràtico de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid

“La descomposición de la universidad” Publicat a El País, 10 de Novembre de 2008

http://www.elpais.com/articulo/opinion/descomposicion/Universidad/elpepiopi/20081110elpepiopi_12/Tes

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Preu públic vol dir preu assequible?

Posted by Especial Bolonya a Novembre 12, 2008

elmasterteniaunprecioPreu públic vol dir “publicat al Butlletí Oficial de l’Estat” (BOE) o “publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” (DOGC).

Els criteris per a l’establiment dels preus publicats per llei està establert a l’article 81.b de la LOU, mencionat abans.

Més info sobre preus públics:


Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Amb Bolonya estudiar no serà més car /costarà el mateix/serà més barat

Posted by Especial Bolonya a Novembre 12, 2008

Aquest curs, el preu mitjà d’un crèdit ECTS és de 17.3€. El preu mitjà d’un crèdit normal, 13€. (es calcula preu mitjà perque hi ha 4 graus d’experimentalitat dels estudis, és a dir, els estudis tècnics són més cars que els de lletres; i amb el sistema ECTS s’estableixen 5 nivells “de coeficient d’estructura acadèmica”).

  Es pot consultar desglossat a la següent taula:

  http://especialbolonya.files.wordpress.com/2008/08/taula-preus-estudis.jpg

  Feta a partir del Decret de Preus de la Generalitat d’enguany

  L’article 81 de la LOU estableix que el preu dels estudis que paga l’estudiant s’ha d’apropar al seu cost real. Avui no paguem menys del 20%.

  En el caso de los estudios conducentes a la obtención de títulos de caràcter y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos […] estarán relacionados con los costes de prestación del servicio” (Art. 81.b LOU)


  Més info sobre l’aprovació de la llei:

  La pujada del preu dels estudis no s’ha congelat cap any des de l’aprovació de la LOU. De fet aquest curs, la pujada mitjana ha estat per sobre de la inflació (4.2%) i molt per sobre de la pujada dels salaris (3.43%): un 5.5%. La Universidad Carlos III de Madrid ha aplicat una pujada del 8.2%, sent la universitat a on s’han aprovat més graus bolonya i més avançada en l’aplicació de la reforma (té 23 del total de 69 graus aprobats per enguany al conjunt de l’Estat espanyol)[1].

  Més info:

  Enguany, la UAB ha pujat un 50% el preu dels estudis de máster per als estudiants extracomunitaris (sobre els comunitaris no pot fer-ho). Ha suposat fins a 800€ més per curs.

  Més info:


  [1] Segons les dades del Ministeri, la realitat és que –a l’espera de que realment siguin aprovats per l’ANECA- per l’any vinent s’han proposat 207 títols de grau. D’ells no més 69 són d’universitats públiques, de les quals, 23 ho són a la mateixa universitat : Universitat Carlos III de Madrid. La Universitat Autònoma de Madrid (29.000 estudiants), no proposa cap pla per l’any vinent. Cap universitat andalusa (el campus universitari més important de l’Estat) tampoc, així com tampoc a Castella i Lleó. Tampoc la UNED (150.000 estudiants no presencials) ni la Complutense de Madrid (70.000 estudiants) ho faran enguany. En conjunt, el 70% de les universitats públiques no proposa cap grau. A data de maig de 2008.

  Posted in Uncategorized | 1 Comment »

  Els crèdits ECTS permeten més mobilitat i el reconeixement de títols?

  Posted by Especial Bolonya a Novembre 12, 2008

  teoremaeeesDe la mateixa manera que amb l’Euro, amb un Euro no pots comprar el mateix aquí que a l’Estat francès. Un crèdit ECTS no et dona el mateix aquí i a l’Estat francès:

  • “cuando un interesado no supere los requisitos de formación complemetarios exigidos en el plazo de cuatro años […] la homologación condicionada perderá su eficacia sin perjuicio de que, a partir de ese momento, el interesado pueda solicitar la convalidación por estudios parciales” (Real Decreto, Disposición Adicional Séptima)

  No hi ha cap mecanisme de reconeixement automàtic de títols. El paràgraf anterior és la modificació del procediment d’homologació que ja hi havia. (Reial Decret 285/2004).

  El Reial Decret de Graus permet a estudiants de l’EEES amb un Grau (sigui com sigui al seu estat) accedir a un Màster i afegeix :

  • no implicarà, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar el máster” (art. 16.2. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster).
  • la admisión no implicarà, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de máster” (Art. 17.4. Admisión a las enseñanzas de Máster)

  Reial Decret de Graus:

  http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/2007-ensenanzas-univ-texto-rd.pdf

  Posted in Uncategorized | 1 Comment »

  Amb Bolonya hi haurà més mobilitat?

  Posted by Especial Bolonya a Novembre 12, 2008

  La mobilitat depèn dels recursos que hi hagi per practicar-la. Actualment no hi ha cap programa de beques extraordinari per a realitzar mobilitat. Els programes Erasmus segueixen igual. S’estan oferint préstecs, la qual cosa implica: endeutar-se, tornar interessos.

  Més info sobre préstecs:

  Posted in Uncategorized | 1 Comment »

  Bolonya és una directiva europea d’obligat compliment?

  Posted by Especial Bolonya a Novembre 12, 2008

  La UE no té competències en matèria d’Educació a iniciativa del R.U. (Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, art.149.4).

  Es tracta d’una lliure coordinació entre països de la UE i de fora de la UE (com p.e. Azerbayà).

  Per tant, si escolteu parlar de directives europees demaneu-les. La Declaració de Bolonya (i la de Bergen i la resta) són declaracions. Si fòsin directives o lleis tindrien aquest nom. Si algú insisteix en que és una obligació europea, demaneu la llei o la directiva concreta … i la doneu a Zapatero i al Montilla perque la citin a les lleis que han aprovat.

  Cada estat desenvolupa a voluntad pròpia una llei estatal (LOU) – i en el nostre cas, també a nivell de comunitat autònoma, Llei Catalana d’Universitats (LUC) – i conjunt de Reials Decrets (de Graus, de Suplement Europeu al Títol, de Màsters, …).

  Teòricament s’inspiren en les declaracions d’intencions que han fet públiques. Però en realitat s’apliquen els principis recollits a l’Acord General de Comerç i Serveis (AGCS) negociat a l’Organització Mundial del Comerç (OMC) tal com esmenta directament el preàmbul de la Llei Catalana d’Universitats:

  • “les aportacions del Govern de la Generalitat s’han de limitar a l’oferta universitària que es presta amb caràcter no empresarial, en previsió de la liberalització d’aquest sector en el marc de les negociacions en el si de l’Organització Mundial del Comerç.” (Preàmbul de la Llei Catalana d’Universitats).

  Per tant els responsables d’aquest procés són el Govern espanyol i català i no cap instància europea superior.

  Més info:

  Posted in Uncategorized | Leave a Comment »